Progeny of -

ALDER EWE B2H 2G BIRTA -[USA]471- Female/femelle Icelandic

ALDER EWE B5H 10H ZOLA -[USA]2509- Female/femelle Icelandic

ALDER EWE B5H 9H LOLA -[USA]2508- Female/femelle Icelandic

ALDER EWE O1H 5H DRIFA -[USA]2514- Female/femelle Icelandic

ALDER RAM B2H 1G LUTHER -[USA]470- Male/mâle Icelandic

ALDER RAM B2H 4H DYRMUNDUR -[USA]2513- Male/mâle Icelandic

KIND HORN EWE B2H 625B -[USA]274- Female/femelle Icelandic

KIND HORN EWE B5H 121F -[USA]249- Female/femelle Icelandic

KIND HORN EWE B5H 129F -[USA]251- Female/femelle Icelandic

KIND HORN RAM O1H 128F -[USA]250- Male/mâle Icelandic

KINDHORN AI EWE 01H 804D -[CAN]728696-H Female/femelle Icelandic

KINDHORN AI EWE 01H 806D -[CAN]728693-H Female/femelle Icelandic

KINDHORN AI EWE 01H 806D -[CAN]728693- Female/femelle Icelandic

KINDHORN AI EWE B2H 625B -[CAN]707045-H Female/femelle Icelandic

KINDHORN AI RAM 01H 805D -[CAN]728694-H Male/mâle Icelandic

KINDHORN AI RAM 01H 805D -[CAN]728694- Male/mâle Icelandic

KINDHORN AI RAM B2H 603B -[CAN]707044-H Male/mâle Icelandic

KINDHORN AI RAM B2H 807D -[CAN]728695-H Male/mâle Icelandic

KINDHORN AI RAM B2H 807D -[CAN]728695- Male/mâle Icelandic

KINDHORN EWE O1H 804D -[USA]988- Female/femelle Icelandic

KINDHORN RAM B2H 603B -[USA]1560- Male/mâle Icelandic

TCE AI EWE B2H 001C -[CAN]717742- Female/femelle Icelandic

TCE AI EWE B2H 001C -[CAN]717742-H Female/femelle Icelandic

TCE AI EWE B2H 083D -[CAN]722030- Female/femelle Icelandic

TCE AI EWE B2H 083D -[CAN]722030-H Female/femelle Icelandic

TCE AI EWE O1H 002C -[CAN]718558- Female/femelle Icelandic

TCE AI EWE O1H 002C -[CAN]718558-H Female/femelle Icelandic

TCE AI EWE O1H 935B -[CAN]702222- Female/femelle Icelandic

TCE AI EWE O1H 935B -[CAN]702222-H Female/femelle Icelandic

TCE AI RAM B2H 084D -[CAN]722031- Male/mâle Icelandic

TCE AI RAM B2H 084D -[CAN]722031-H Male/mâle Icelandic

TCE AI RAM B5H 054C -[CAN]714871- Male/mâle Icelandic

TCE AI RAM B5H 054C -[CAN]714871-H Male/mâle Icelandic

TCE AI RAM B5H 967B -[CAN]705721- Male/mâle Icelandic

TCE AI RAM B5H 967B -[CAN]705721-H Male/mâle Icelandic

TCE AI RAM O1H 968B -[CAN]705722- Male/mâle Icelandic

TCE AI RAM O1H 968B -[CAN]705722-H Male/mâle Icelandic

TRINITY AI EWE B5H 821D -[CAN]726638-H Female/femelle Icelandic

TRINITY AI EWE B5H 821D -[CAN]726638- Female/femelle Icelandic

TRINITY AI EWE O1H 627B -[CAN]704057- Female/femelle Icelandic

TRINITY AI EWE O1H 627B -[CAN]704057- Female/femelle Icelandic

TRINITY AI RAM B2H 908E -[CAN]735732- Male/mâle Icelandic

TRINITY AI RAM B2H 908E -[CAN]735732-H Male/mâle Icelandic

TRINITY AI RAM O1H 628B -[CAN]704600- Male/mâle Icelandic

TRINITY AI RAM O1H 628B -[CAN]704600- Male/mâle Icelandic

TRINITY EWE B4H 022F AI -[USA]175- Female/femelle Icelandic

TRINITY RAM B4H 121G AI -[USA]505- Male/mâle Icelandic