Progeny of -

CHILAKO E I CHERISH YOU -[CAN]N157273- Female/femelle Nubian/Nubienne

CHILAKO IP MOPSIE -[CAN]N133560- Female/femelle Nubian/Nubienne

CHILAKO IP PRECIOUS TREASURE -[CAN]N133561- Female/femelle Nubian/Nubienne

CHILAKO RF AVRO LANCASTER -[CAN]N138992- Male/mâle Nubian/Nubienne

CHILAKO S2 PRECIOUS MAKAME -[CAN]N154098- Female/femelle Nubian/Nubienne

CHILAKO SMT ASPEN -[CAN]N142436- Male/mâle Nubian/Nubienne

CHILAKO SMT GREAT BIG CEE -[CAN]N142437- Male/mâle Nubian/Nubienne

CHILAKO SMT PRECIOUS JEWELL -[CAN]N142438- Female/femelle Nubian/Nubienne

CHILAKO TZ BLACKLIGHT -[CAN]N146638- Male/mâle Nubian/Nubienne

CHILAKO TZ PRECIOUS AMBROSIA -[CAN]N146637- Female/femelle Nubian/Nubienne