Progeny of -

GOLDEN HAZE ACE INFINITE SUN -[CAN]N81622- Female/femelle Nubian/Nubienne

GOLDEN HAZE BOLD IMAGE -N60190- Male/mâle Nubian/Nubienne

GOLDEN HAZE HARMONY -[CAN]N70614- Female/femelle Nubian/Nubienne

GOLDEN HAZE MAID EXCLUSIVELY -[CAN]N70606- Female/femelle Nubian/Nubienne

GOLDEN HAZE MB MAGIC MINUTE -[CAN]N78980- Female/femelle Nubian/Nubienne

GOLDEN HAZE MINUTE'S MIRAGE -[CAN]N74811- Female/femelle Nubian/Nubienne

GOLDEN HAZE MINUTES BENCHMARK -[CAN]N81620- Male/mâle Nubian/Nubienne

GOLDEN HAZE PEACEMAKER -[CAN]N70613- Male/mâle Nubian/Nubienne

GOLDEN HAZE PRODIGAL SUN -[CAN]N73609- Male/mâle Nubian/Nubienne

GOLDEN HAZE REFLECTED MINUTE -N55933- Female/femelle Nubian/Nubienne

GOLDEN HAZE REVISED EDITION -N61791- Female/femelle Nubian/Nubienne

GOLDEN HAZE SECOND EDITION -N61790- Female/femelle Nubian/Nubienne

GOLDEN HAZE SUN MAID -N52515- Female/femelle Nubian/Nubienne

GOLDEN HAZE SWEET MAGIC -N63129- Female/femelle Nubian/Nubienne

GOLDEN HAZE SWEET MEMORY -N63128- Female/femelle Nubian/Nubienne

GOLDEN HAZE SWEET MOMENT -N64560- Female/femelle Nubian/Nubienne